Promocja „Czas prezentów dla Nowych Abonentów”

Regulamin Promocji „Czas prezentów dla Nowych Abonentów”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Czas prezentów dla Nowych Abonentów” jest PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą przy ul. Małłka 7, 14-100 Ostróda, zwany w dalszej części Regulaminu Operatorem.
2. Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego treści pojęć:
a) Regulamin – obowiązujący Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych PHU IWKD;
b) Promocja – „Czas prezentów dla Nowych Abonentów”;
c) Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z PHU IWKD na warunkach i zasadach Promocji.

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji

1. Z Promocji mogą skorzystać Osoby mające dostęp do infrastruktury światłowodowej Operatora.

§ 3. Zasady Promocji i zasady rozliczeń

1. Promocja polega na obniżeniu opłaty abonamentowej za usługi świadczone przez Operatora (internet, telewizja, telefon stacjonarny) do 0 zł w okresie od chwili zawarcia umowy do 31/01/2019 roku oraz obniżeniu opłaty aktywacyjnej do 50 zł (opłaca zgodna z cennikiem 100 zł) płatnej po okresie promocyjnym.
2. Opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów połączeń telefonicznych oraz kosztów Pakietów Premium.
3. Okres rozliczeniowy to pełen miesiąc kalendarzowy.
4. Okres promocyjny nie wydłuża okresu trwania umowy.
5. Promocja dotyczy wyłącznie osób fizycznych.